صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت بهره برداری > دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد 

دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

 

وظايف دفتر
-نظارت برتهيه وتدوين برنامه هاي مطالعاتي وعملياتي كاهش آب به حساب نيامده درشركت
-نظارت برانتخاب وكاركردپايلوتهاي مطالعاتي وعملياتي آب به حساب نيامده درشركت
-جمع آوري اطلاعات مورد نياز جهت برآورد تلفات آب و تشكيل بانك اطلاعاتي آب به حساب نيامده از طريق اطلاعات ارسالي امور
-بررسي، ارزيابي و تجزيه و تحليل اطلاعات دوره اي امور و شناسايي نقاط قوت و ضعف ارائه راهكارهاي اصلاحي روش كار و پيشنهاد راهكارهاي جديد به بخش مربوطه از طريق تهيه و تدوين شاخصهاي ارزيابي در بخش كاهش تلفات آب
-نظارت بر اجراي دستور العملهاي صادره از طرف شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
-تهيه وتدوين وبه روزسازي استانداردهاودستور العملهاي اجرايي كاهش وكنترل آب به حساب نيامده
-تهيه وتدوين گزارشات ازميزان آب به حساب نيامده وچگونگي كاهش تلفات واقدامات انجام شده
-تهيه وتدوين شرح خدمات مهندسي مربوط به آب بحساب نيامده و نشت مرتبط با كاهش آب بحساب نيامده
-بررسي و نظارت بر وضعيت نقشه هاي شبكه هاي توزيع آب ، مشتركين ، حوادث ، توپوگرافي و نقشه هاي هم فشار شبكه
-تهيه و تدوين شاخصها و پارامترهاي مهم مقايسه و ارزيابي انتخاب دستگاههاي اندازه گيري جريان بر روي منابع مختلف تأمين آب
-همكاري در تهيه و تدوين و اجراي استانداردهاي لازم الاجرا در خصوص لوله ها و اتصالات شبكه و انشعابات آب
-تهيه و تدوين دستور العملهاي مرتبط با كنترل اماكن و تأسيسات
-مشاركت در تهيه و تدوين استانداردهاي مربوط به كاهش تلفات آب
-برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح دانش علمي و تجربي مديران و كارشناسان واحد مطالعات و نظارت بر كاهش تلفات امور از طريق برگزاري كارگاههاي آموزشي و تخصصي و كاربردي
-نظارت بر اجراي مواد مرتبط با كاهش آب به حساب نيامده برنامه هاي توسعه سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي كشور
-تهيه و تدوين استانداردهاي شير آلات و تجهيزات واتصالات
-تهيه و تدوين استانداردهاي لازم الاجرا جهت بكارگيري انواع كنتورهاي مشتركين بر اساس اقليمهاي مختلف (شرايط آب و هوايي ، كيفيت آب ، خورندگي و ....) دراستان
-مطالعات براي توسعه اصول ، مفاهيم و زير ساختارهاي مورد نياز كاهش تلفات آب
-مدلسازي شبكه و تحليلهاي هيدروليكي شبكه هاي توزيع آب شهري
-همكاري در جهت مكانيزاسيون سيستمهاي حوادث و اتفاقات (مانند GPS و .... )
-شناسايي و معرفي تكنولوژيهاي نوين به منظور كاهش تلفات فيزيكي و غير فيزيكي
-تهيه و تدوين دستور العملهاي نشت يابي ، رفع حوادث و اتفاقات، تعويض كنتورهاي خراب، تهيه نقشه هاي پايه فشار سنجي و رسم -خطوط هم فشار و مدلسازي شبكه و تحليل هيدروليكي آن
-مأموريت اصلي واحد :محاسبه ميزان آب بدون درآمد، كشف علل آن و تدوين راه‌كارهاي كاهش آب بدون درآمد

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/06/13